תנאי השימוש באתר Dentist Sapiens ובמערכת Diagnocat

ברוכים הבאים לאתר Dentist Sapiens (להלן “האתר”), נציגות חברת Diagnocat, Inc. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן “תנאי השימוש”), ומהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת Diagnocat, Inc., המפעילה את השירות (להלן “Diagnocat”) ובין Dentist Sapiens, המפעילה אתר זה, לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים באתר. שירותי Dentist Sapiens (להלן, “השירות”) מיועדים לשימושם של משתמשים מעל גיל 18, אשר אינם מנועים משימוש בשירות זה על-ידי חקיקה שקיימת במדינתם. מוצר התוכנה Diagnocat (להלן, “המוצר”) מיועד לשימושם של משתמשים מעל גיל 18, בעלי מקצוע רפואי, אשר אינם מנועים משימוש בשירות זה על-ידי חקיקה שקיימת במדינתם. בהעלאת נתונים לאתר, המשתמש מבין ומסכים כי אינו רוכש זכויות בכל פרסום, מחקר או מוצרים מסחריים שעשויים להיות מפותחים על-ידינו או על-ידי שותפינו, והמשתמש מאשר כי לא יזכה בכל רווח או תועלת מפרסום או מחקר המתבסס על הנתונים שסיפק. המידע המוצג על-ידי המוצר בהתבסס על הנתונים שסופקו על-ידי המשתמש אינו מיועד לאבחון עצמי. בהיעדר מידע קליני נוסף, הוא לא נועד לאפשר טיפול בכל מצב או מחלה שהם, וכן לא לווידוא בריאותם של האזורים האנטומיים הנבחנים (לסתות, שיניים והמרחב הסב-חודי). המוצר מיועד למטרות מידע בלבד, ובעוד שהמידע עשוי להצביע על אבחון או טיפול אפשריים, יש לאשר אותו ולהשלימו באמצעות בדיקות רפואיות ומידע קליני נוסף, שיבוצעו על-ידי איש מקצוע מורשה. המוצר וכל מידע שסופק לך על-ידינו ביחס לנתונים שהעלית לאתר מיועדים למטרות מידע בלבד. אין אנו מספקים כל ייעוץ רפואי שהוא. הדיווחים המסופקים על-ידי המוצר לא אושרו קלינית. בכל שאלה שתתעורר על כל אבחנה שהיא, על המשתמש לפנות לייעוץ של רופא, רופא שיניים או ספק שירותי בריאות מורשה אחר. אין להציג, להפיץ, לפרסם, לשכפל, להעתיק, למכור, לשנות או להעביר למטרות מסחריות חלק מהמוצר או את כולו, אלא אם הוסכם אחרת בינך לבין Diagnocat, מראש ובכתב. כל זכות משפטית, בעלות ועניין במוצר, לרבות זכויות קניין רוחני (כולל פטנטים), מצויים בבעלות Diagnocat, Inc.. המשתמש מאשר ומסכים כי לא יגלה כל מידע הנחשב סודי בהתאם לכל הסכם בינו לבין Diagnocat וכן שיעלה מן השימוש שלו במוצר, ללא הסכמת החברה שניתנה מראש ובכתב. המשתמש מאשר כי לפי חוקי המדינה בה הוא מתגורר ופועל, יש לו הסמכות החוקית לאשר תנאים אלה. במקרה של הפרת אחד מן התנאים, יש לנו את הזכות להשעות את המשתמש משימוש באתר או לסגור את חשבון המשתמש שלו, ולסרב לכל שימוש קיים או עתידי במוצר, או כל חלק ממנו, והמשתמש ישפה את החברה ואת שותפיה בעבור כל חבות, עלויות או נזקים הנובעים ממצג שוא או הפרת התנאים על-ידו.

Diagnocat – תכלית המוצר

Diagnocat הוא מוצר תוכנה חדשני המבוסס על בינה מלאכותית. הוא מאבחן מצבים שונים ופתולוגיות על-בסיס 122 תכונות (שן תקינה, שחזור, מילוי, כתר, שתל, פריודונטיטיס וכיו”ב), ויוצר תבנית של נוסחת שיניים הניתנת לשינוי על-ידי המשתמש וכן מייצר באופן אוטומטי חתך פנורמי וחתכים ברמת השן לפי תחומי עניין שונים. לכל חתך, המוצר מייצר תיאור רדיולוגי ובו רשימה של כל הממצאים שאותרו. באפשרותך להגיש בקשה להוריד את כל הנתונים במצבם הגולמי. בתוך חודש מיום קבלת הבקשה, תקבל הודעה מטעם Diagnocat ובה תשובה, האם בקשתך מספיקה למימוש זכותך הספציפית. אם Diagnocat אינה יכולה לזהות אותך, יתכן שתתבקש לספק מידע נוסף הדרוש כדי לאמת את זהותך. לאחר אישור הבקשה שהגשת, תקבל את הנתונים המבוקשים על-ידך. אנו לא מוחקים גיבויי שרת שעשויים לכלול את נתוני החשבון שנמחק, אך אנו יכולים להבטיח שאיננו משתמשים בנתונים שבגיבוי לכל מטרה אחרת. במקרה שנצטרך להשתמש בגיבוי קיים על-מנת לשחזר את אחד השרתים שלנו, וגיבוי זה יכלול את נתוני החשבון שביקשת למחוק – נמחק את הנתונים שלך.

איסוף מידע

המידע היומיומי שייאסף על-ידי המוצר כולל: — נתונים אישיים – המידע האישי שלך כולל שם, שם משפחה ותאריך לידה. Diagnocat עשויה לאסוף מידע באופן יומיומי ממקורות נתונים ומיישומיה השונים. במידה שתעשה זאת, תודיע החברה ללקוחותיה בתוך 30 יום כי פעולה זו נעשתה, וכן את המטרה לשמה נשמרו הנתונים האישיים שלך במערכת שלה. אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים שלנו. לעולם לא נמכור, נשכיר או נעמיד לשימושם של אחרים את פרטי הקשר שלך. לא נחשוף את הפרטים האישיים שלך, אלא אם החוק מחייב אותנו לעשות כן.

שימוש בנתוני המשתמש וגילויים

המשתמש מאשר ומסכים כי יש לנו את הזכות לבדוק ולחקור את התמונות והנתונים שסופקו על-ידו למוצר בכל עת, ולשמור עותקים המתעדים בדיקה שכזו לצורך מחקר. כל התוצאות נובעות מן הנתונים או התמונות שיסופקו על-ידי המשתמשים. לרשותנו גישה קבועה למידע זה על-מנת לבחון את הנתונים, וכן על-מנת לשלוח לך, בהסכמתך, הודעות רלוונטיות, ולהחיל שיפורים אפשריים במוצר ושינויים אחרים. בכל מקרה שהוא, לא נחשוף או נעביר את הנתונים האישיים שלך לצד שלישי כלשהו, אלא אם נידרש לכך בהתאם לחוק או לאחר קבלת הסכמתך המפורשת לעשות כן.

שינויים במוצר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק בכל עת או מעת לעת, באופן זמני או קבוע, את אופן השימוש במוצר (או בכל חלק ממנו), עם או ללא הודעה מוקדמת. הנך מאשר ומסכים כי: — שינויים אלה עלולים לגרום לעיכוב בחישובים עבור חלק מתכונות המוצר; וכן — לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין שינוי, השעיה או הפסקת השימוש במוצר . התוכנה שבה אתה משתמש עשויה מעת לעת להוריד ולהתקין עדכונים של המוצר באופן אוטומטי. עדכונים אלה נועדו לשפר ולפתח את המוצר. אתה מסכים לקבל עדכונים כאלו (ולאפשר לנו למסור לך אותם) כחלק מהשימוש שלך במוצר.

תשלומים וכספים

פעילויות לימודי המשך וכנסים – Dentist Sapiens

למשתמשי האתר מוצע להירשם מראש ללימודי המשך וכנסים המאורגנים על-ידי Dentist Sapiens, בתשלום מיידי. לאחר התשלום, נשלחים אישור הזמנה וחשבונית מס-קבלה לדואר האלקטרוני של המשתמש שצוין בעת ההזמנה, והם מהווים אסמכתה על התשלום וכרטיס כניסה לפעילות. במידה שהמשתמש מבקש לבטל את הרשמתו, יחולו על ביטול העסקה הכללים להלן:
 • אם נשלחה הודעת ביטול על-ידי המשתמש במהלך 14 ימים מרגע התשלום – הביטול יהא כרוך בדמי ביטול מרביים של 5% מסך העסקה או 100 ש”ח (הגבוה מביניהם).
 • אם נשלחה הודעת ביטול לאחר שחלפו 14 ימים מרגע התשלום (אך כל עוד נותרו יותר מ-30 ימים עד למועד הכנס או הפעילות) – דמי הביטול יעמדו על 30% מסך העסקה.
 • אם נשלחה הודעת הביטול 30 ימים או פחות לפני קיום הכנס או הפעילות הלימודית – דמי הביטול יעמדו על 50% מסך העסקה.
 • אם נשלחה הודעת הביטול פחות מ-7 ימים לפני קיום הכנס או הפעילות הלימודית – התשלום לא יוחזר.
במידה שהכנס או הפעילות הלימודית יבוטלו ביוזמת Dentist Sapiens, תישלח על כך הודעה למשתתפים ויבוצע זיכוי של מלוא סכום הרכישה.

שירות Diagnocat

התשלום עבור השימוש בשירות Diagnocat הנו בתשלום מראש. מחיר השירות נקבע בהתאם לגודל כרטיסיית השימושים אותה רוכש המשתמש, ועשוי להשתנות מעת לעת. לאחר ביצוע התשלום, Dentist Sapiens מתחייבת כי המשתמש יחובר לשירות Diagnocat ו/או חשבונו יעודכן ביתרת השימושים החדשה בתוך 3 ימי עסקים לכל היותר. לצורך ביטול החשבון, הלקוח ישלח פנייה בדואר האלקטרוני והיא תטופל בתוך 5 ימי עסקים.
 • אם נשלחה הודעת ביטול על-ידי המשתמש במהלך 14 ימים מרגע התשלום – הביטול יהא כרוך בדמי ביטול מרביים של 5% מסך העסקה או 100 ש”ח (הגבוה מביניהם).
 • אם נשלחה הודעת ביטול לאחר שחלפו 14 ימים מרגע התשלום – דמי הביטול יעמדו על 30% מסך העסקה.

הצהרה משפטית

תוכנם של תנאים והגבלות אלה נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד. השימוש ב-Diagnocat אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, לאבחון או לטיפול. תמיד פנו אל רופא השיניים שלכם או לכל ספק בריאות מורשה אחר בכל שאלה שעשויה להתעורר אצלכם בנוגע למצב הרפואי שלכם. הסתמכות על כל מידע המסופק על ידינו היא על אחריות המשתמש בלבד. האתר ותוכנו מסופקים כפי שהם. אנו נוקטים בצעדים משמעותיים על-מנת להגן על הפרטיות שלך. אף על פי כן, פריצה לנתונים אישיים על-ידי צדדים שלישיים עשויה לזהות אותך. אם יש מקרה כזה, Dentist Sapiens ו-Diagnocat יעשו את הצעדים הנדרשים כדי להקטין את הסיכונים הנובעים מכך, המפורטים ב-GDPR, כולל מתן התראה למשתמשים שנפגעו ו/או לרשות המפקחת הרלוונטית. אנו נוקטים בצעדים משמעותיים על-מנת להגן על הפרטיות שלך. הנתונים שלך יוצפנו, ואם תתרחש פריצה, Dentist Sapiens ו-Diagnocat יעשו את הצעדים הנדרשים כדי למזער את הסיכונים המפורטים ב-GDPR, כולל מתן התראה למשתמשים שנפגעו ו/או לרשות המפקחת הרלוונטית.

אחסון נתונים

אנו עושים כמיטב יכולתנו לעקוב אחר הסטנדרטים העדכניים ביותר להגנה על נתונים. אנו מתייחסים לאבטחת הנתונים שלך ברצינות רבה. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לשמור על אבטחת הנתונים שנאספו בקשר עם כל אחד מהמוצרים או השירותים שלנו. המערכות והתוכנה שלנו מאובטחות באמצעים המבטיחים את הפעולה והאחסון המאובטחים של הנתונים שלך.

כתב ויתור על אחריות

על-ידי השימוש במוצר Diagnocat, המשתמש מאשר ומסכים במפורש כי: השימוש במוצר הוא על אחריות המשתמש בלבד. המוצר מסופק כפי שהוא. Dentist Sapiens ו-Diagnocat מסירות מעצמה במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות, בין השאר, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. החברה אינה מתחייבת כי:
 • המוצר יעמוד בדרישות שלך;
 • המוצר יתפקד ללא הפרעה, במהירות, ללא כשלים, באופן מאובטח או ללא שגיאות;
 • התוצאות שיכולות להיות מושגות משימוש במוצר יהיו מדויקות או אמינות;
 • איכותם של מוצרים, שירותים, מידע או חומר אחר שנרכש או שיושג על ידך באמצעות המוצר יעמדו בציפיות שלך; ו-
 • יתוקנו שגיאות כלשהן בתוכנה.
כל חומר שהורד או הושג בכל אופן אחר על-ידי המשתמשים באמצעות השימוש במוצר, הינו באחריות המשתמשים בלבד, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים כתוצאה מהורדה של חומר זה. המלצות או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלת מ-Diagnocat או באמצעות המוצר, אינם מטילים על Diagnocat כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאים אלה. עליך לנקוט זהירות כאשר אתה מוסר מידע אישי על עצמך או על מי שיש לך סמכות משפטית עליו. לחברת Diagnocat אין שליטה על פעולות כלשהן הנובעות משימושך במוצר, ולפיכך, Diagnocat מסירה מעצמה כל אחריות בקשר לכל פעולה הנובעת משימושך במוצר.

הגבלת החבות – Diagnocat

בין המגבלות המותרות על פי החוקים החלים, המשתמש מאשר ומסכים באופן מפורש כי Diagnocat אינה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או נזקים לדוגמא, לרבות, בין השאר, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שמישות, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (גם אם ניתנה הודעה ל-Diagnocat על האפשרות לנזקים כאלה,) כתוצאה מ:
 • השימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצר;
 • כל פעולה של המשתמש שתתבסס על המידע שהתקבל באמצעות המוצר או מהמוצר;
 • חוסר-יכולת המשתמש לשמור את הסיסמה או את פרטי החשבון שלו באופן מאובטח וסודי;
 • עלות הרכש של טובין ושירותים חלופיים, הנובעת מכל טובין, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או התקבלו או הודעות שהתקבלו או עסקאות שביצע המשתמש באמצעות השימוש המוצר או כתוצאה מן השימוש בו;
 • גישה בלתי מורשית או שינוי של השיתופים או הנתונים שלך;
 • אישור לא תקין למוצר על-ידי רשות הטוענת לסמכות למתן אישורים אלה; או
 • הצהרות או התנהגות של צד שלישי כלשהו הקשורות למוצר.

שיפוי

המשתמש מסכים להגן על החברה ולא להפנות אלינו ואל החברות הבנות שלנו, החברות הקשורות, הארגונים הקשורים לנו, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, העובדים, היורשים והממונים שלנו, כל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שנדרשו על-ידי צד שלישי כלשהו עקב או שתנבע מתנאים והגבלות אלה שאישרת, מן השימוש שלך למוצר, או מן ההפרה של התנאים וההגבלות.

ויתור

הכישלון של Diagnocat ו-Dentist Sapiens לממש או לאכוף כל סייג או הוראה של התנאים וההגבלות לא יהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור. אם סעיף כלשהו של התנאים וההגבלות נמצא על-ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית כלא-תקף, הצדדים מסכימים עם זאת, על בית המשפט לנסות ולהסיק את כוונות הצדדים, כפי שהן משתמעות מן הסעיף ומן הסעיפים האחרים של התנאים, ואילו יתר התנאים נותרים בתוקף במלואם.

שינויים בתנאים ובהגבלות

אנו עשויים לערוך שינויים בתנאים וההגבלות מעת לעת. לאחר ביצוע שינויים אלה, נערוך עותק חדש של התנאים וההגבלות באתר שלנו וכל התנאים הנוספים החדשים יהיו זמינים עבורך.

תוקף התנאים וההגבלות

גם אם מחקת את חשבונך, התנאים הבאים יישארו בתוקף: סיכום, איסוף מידע, שימוש והגילוי הנתונים שלך, שינויים במוצר, סיכונים, אי-ודאות, עלויות, פרטיות, סודיות, הגנת נתונים, אחסון נתונים, כתב ויתור על אחריות, הגבלת חבות, שיפוי, ויתור, שינויים בתנאים ובהגבלות, הסכמה.

הסכמה

אני מסכים שקראתי והבנתי כל פיסקה הכלולה בתנאים וההגבלות האלה, וכן הסכמתי לציית לתנאים ולהגבלות אלה באופן חוקי. אני מאשר כי למיטב ידיעתי, אינני מחויב על פי כל חוק מקומי של ארץ מגוריי לאחסן את הנתונים האישיים על כונן או שרת מקומי.